Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Quốc hội4Nghị quyết4
  
Attachment
Nghị quyết về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV
Quốc hội4Nghị quyết4
  
Attachment
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
Quốc hội4Nghị quyết4
  
Attachment
Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Quốc hội4Nghị quyết4