Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo về việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại Hội nghị Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ 2

Title

Thông báo về việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại Hội nghị Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ 2

Body

​Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Thông báo số 49/TB-UBBC về việc kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tại Hội nghị Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ 2.

Đính kèm: Thông báo số 49/TB-UBBC

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/23/2016 9:11 AM by Luong Thi Hoai Tam
Last modified at 3/23/2016 9:11 AM by Luong Thi Hoai Tam