Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai

Title

Thông báo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai

Body

​Ngày 23 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành VB thông báo số 09/TB-UBBC về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:  VB số 09/TB-UBBC

 

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/4/2016 2:59 PM by Luong Thi Hoai Tam
Last modified at 3/4/2016 2:59 PM by Luong Thi Hoai Tam