Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Trả lời ý kiến cử tri

Loại tin

Trả lời ý kiến cử tri

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

No

url

http://Pages/news.aspx?CatId=81

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

Yes

MauSac

 

Attachments

Created at 8/10/2017 2:27 PM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 8/22/2017 8:35 AM by System Account