Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Tài liệu lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL

Loại tin

Tài liệu lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

MauSac

 

Attachments

Created at 4/18/2017 9:29 AM by Nguyễn Thị Kim Thoa
Last modified at 6/28/2017 9:14 AM by System Account