Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Thi đua - Khen thưởng

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

Chuyên mục tin cha:ID

 

HienThiChiTiet

No

MauSac

 

Attachments

Created at 4/4/2016 10:09 AM by System Account
Last modified at 4/4/2016 10:09 AM by System Account