Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Lãnh đạo

NoiDung

Ban giám đốc

1. Giám đốc Sở
Họ và tên: Phạm Minh Đạo   
Ngày tháng năm sinh: 14/8/1958
Quê quán: Biên Hòa – Đồng Nai

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Giám Đốc Sở
      -  Đảng: Bí Thư Đảng ủy

Trình độ:
      -  Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý nhà nước
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: C Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:
      -  Cơ quan: 061.8878376            
      -  Di động: 0913851503

Email: daopm@dongnai.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Phan Minh Báu 
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1957
Quê quán: Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Giám Đốc Sở

Trình độ:
      -  Chuyên môn: Thạc sĩ  Hành chính công
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: C Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:
      -  Cơ quan: 0613.823194           
   
   -  Di động: 0908481848

Email: baupm@dongnai.gov.vn
 
 
 
 

3. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Trần Đình Minh
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1967
Quê quán: Bình Lục - Hà Nam

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Giám Đốc Sở
      -  Đảng: 
Ủy viên BTV Đảng ủy
      -  Đoàn thể: CT CĐ ngành NN&PTNT ĐN
Trình độ:
      -  Chuyên môn: Thạc sĩ quản lý XD - Thủy lợi
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:        
      -  Di động: 
0919512888

Email: minhtd@dongnai.gov.vn
​     
 
 
 
 
 
 

4. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Đặng Hồng Tăng
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1959
Quê quán: Tứ Kỳ - Hải Dương

Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Giám Đốc Sở
 
Trình độ:
      -  Chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: B Anh văn
      -  Tin học: Chứng chỉ B

Điện thoại:     
      -  Cơ quan: 0613.823791
      -  Di động: 
0918130780

Email: tangdh.snnptnt@dongnai.gov.vn
​     
 
 
 
 
 
5. Phó Giám đốc Sở
Họ và tên: Huỳnh Thành Vinh
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1962
Quê quán: Vĩnh Cửu - Đồng Nai
Chức vụ: 
      -  Chính quyền: Phó Giám Đốc Sở
      -  Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy
 
Trình độ:
      -  Chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Nông nghiệp
      -  Chính trị: Cao Cấp
      -  Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
      -  Tin học: 

Điện thoại:     
      -  Cơ quan: 
      -  Di động: 
0903657578

Email: vinhht.snnptnt@dongnai.gov.vn
 

Attachments

Created at 4/4/2016 1:40 PM by System Account
Last modified at 5/27/2016 11:56 AM by System Account